Naar inhoud

Tussenkomst huishuur

Afbeelding van een huis

De huishuur vormt voor veel mensen een zware kost. Daarom kan het OCMW in bepaalde gevallen een tussenkomst huishuur toekennen. Deze tussenkomst bedraagt maximum 20% van de huishuur. De toekenning ervan wordt voorafgegaan door een sociaal onderzoek uitgevoerd door een van onze maatschappelijk werkers.

 

Daarenboven kan het OCMW ook hulp verlenen bij het betalen van een huurwaarborg of voorzien in een installatiepremie. De voorwaarden leest u hieronder.

 

Hulp bij huurwaarborg:

Wanneer mensen op zoek moeten naar een andere huurwoning en financieel niet in staat zijn om de huurwaarborg onmiddellijk zelf te betalen, kan het OCMW beslissen hierbij te helpen.

Dit kan op twee manieren:

 

  • Hetzij door een bankgarantie te verlenen. Bij een bankgarantie, verbindt de bank zich om, voor rekening van het OCMW, de verhuurder het bedrag van de huurwaarborg te betalen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. In dat geval mag het bedrag van de huurwaarborg de 3 maanden huur niet overschrijden.
  • Hetzij door het bedrag van de huurwaarborg rechtstreeks voor te schieten door storting op een geblokkeerde huurwaarborgrekening. In dat geval mag het bedrag van de waarborg sinds de nieuwe wet van april 2007 niet hoger zijn dan 2 maanden huur.

De hulpvrager betaalt de gegeven steun geleidelijk aan terug aan het OCMW. Rekeninghoudende met de specifieke situatie van de cliënt beslist het OCMW met hoeveel per maand er minimaal moet worden terugbetaald.

 

Installatiepremie:

Iedereen die dakloos was of in een camping verbleef, heeft recht op een installatiepremie wanneer hij zich vestigt in een woonst en als hij aan onderstaande voorwaarden voldoet.

 

Er zijn 5 voorwaarden om de installatiepremie te verkrijgen.

 

1.      U moet een woning gevonden hebben.

2.      De woning moet dienen tot uw hoofdverblijfplaats. Een woning waar u slechts voorlopig woont, voldoet in principe niet om recht te hebben op een installatiepremie.

3.      U was dakloos of u woonde op een kampeerterrein totdat u deze woning vond.

4.      U heeft nog nooit eerder een installatiepremie ontvangen.

5.      U hebt één van volgende inkomens: leefloon van het OCMW OF financiële maatschappelijke  hulp equivalent aan het leefloon OF werkloosheids- of invaliditeitsuitkering of een ander inkomen ten laste van de sociale zekerheid OF inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Indien u geen van bovenvermelde inkomens geniet, komt u toch in aanmerking als uw inkomen lager is dan het leefloon verhoogd met 10%.

 

De installatiepremie kan pas aangevraagd worden van zodra u zich vestigt in uw nieuwe woning. M.a.w. u dient de premie aan te vragen bij het OCMW van de gemeente van de plaats waar uw nieuwe woning zich bevindt.

 

De installatiepremie bedraagt éénmaal het maandbedrag leefloon categorie persoon met gezinslast ( 1.089,92 euro, bedrag geldig in november 2014).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch

Administratie
Sociale dienst

Kasteeldreef 50
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
Fax:  053 80 78 08
E-mail

Openingsuren

 Dag

Openingsuren 

 Maandag

 9 tot 12 uur
16 tot 19 uur

 Dinsdag

 9 tot 12 uur

 Woensdag

 9 tot 12 uur

 Donderdag

 9 tot 12 uur

 Vrijdag

 9 tot 12 uur

 

Meer info